Deklaracja dostępności

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Toruński" spółka z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-16.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są standardowe skróty klawiszowe przeglądarki umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Frankiewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o. o., ul. Marii Skłodowskiej - Curie 41A, 87-100 Toruń. Budynek, w którym usytuowany jest SIM „KZN-Toruński” Sp. z o. o. nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest we wschodniej części miasta Torunia, w sąsiedztwie centrum handlowego „Atrium Copernicus”. Do SIM „KZN-Toruński” Sp. z o. o. można dojechać korzystając z komunikacji autobusowej oraz tramwajowej. Przed głównym wejściem do siedziby SIM „KZN-Toruński” Sp. z o. o. nie zostały zaplanowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Usytuowane miejsca parkingowe przeznaczone są wyłącznie dla interesantów oraz dla pracowników firm wynajmujących przestrzenie w budynku gminnym pod swoją działalność. Wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów. Dla osób z niepełnosprawnością ruchomą nie zaplanowano podjazdu synchronizowanego z budynkiem. Drzwi wejściowe do budynku, ze względu na swój charakter tj. przesuwne - są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Bezpośrednio po wejściu do budynku, w którym zlokalizowany jest SIM „KZN-Toruński” Sp. z o. o., znajdujemy się w holu głównym, na frontowej ścianie po prawej stronie umiejscowiona została tablica informacyjna pokazująca rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, dzięki czemu interesanci od samego wejścia posiadają informację jak poruszać się po budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Toalety, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie „minus 1” budynku znajduje się jedna sala konferencyjna, które nie jest dostosowana do organizacji wydarzeń z udziałem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 09 czerwiec 2022 12:53 Redaktor Naczelny BIP